Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
byłych pracowników i współpracowników firmy „ SKORPIO „ Duda, Duszyńscy Sp.J.
oraz
klientów firmy „ SKORPIO „ Duda, Duszyńscy Sp.J.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

firma „ SKORPIO „ Duda, Duszyńscy Sp.J. informuje wszystkich byłych pracowników i współpracowników wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, jak również wszystkich klientów firmy „ SKORPIO „ Duda, Duszyńscy Sp.J.

 o tym, że:


- Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „ SKORPIO „ Duda, Duszyńscy Sp.J.z siedzibą w Bełchatów, Al. Włókniarzy 20C,

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy byłych pracowników i współpracowników firmy „ SKORPIO „ Duda, Duszyńscy Sp.J wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych z firmą „ SKORPIO „ Duda, Duszyńscy Sp.J. umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO (dotyczy klientów firmy „ SKORPIO „ Duda, Duszyńscy Sp.J.),

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię przechowywania akt osobowych pracowników (dotyczy byłych pracowników i współpracowników firmy „ SKORPIO „ Duda, Duszyńscy Sp.J. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych),

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i zawartych z firmą „ SKORPIO „ Duda, Duszyńscy Sp.J. umów regulujących kwestię wzajemnych praw i obowiązków (dotyczy klientów firmy „ SKORPIO „ Duda, Duszyńscy Sp.J.),

- Posiadają Państwo prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) usunięcia swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),

e) przenoszenia swoich danych osobowych,

f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy),

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy).

- Wszelkie Oświadczenia dotyczące spraw określonych w pkt 4) osoby zainteresowane zobowiązane są składać w formie pisemnej w siedzibie Administratora danych osobowych.

- Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.